Zásady ochrany osobních údajů

Co jsou osobní údaje

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Co je zpracování osobních údajů

Zpracováním osobních údajů se rozumí jakékoliv systematické operace s osobními údaji jako je jejich shromažďování, zaznamenání, strukturování, řazení, používání, ukládání, pozměnění, vyhledávání, nahlédnutí, šíření, vymazávání nebo likvidace.

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je MUDr. Monika Těšíková, se sídlem Blansko, Gellhornova 2236/9, 678 01, IČ 04581016. Kontaktovat správce můžete na e-mailu dermatoskopie@seznam.cz.

Jaké údaje jsou zpracovávány

Správce zpracovává osobní údaje získané při vyplnění objednávkového formuláře na našich stránkách.

Účel zpracování osobních údajů

Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

Zpracovatelé osobních údajů

Zpracování osobních údajů je prováděno správcem. Osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

Vaše práva

Máte právo: na přístup k osobním údajům, na opravu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, na omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, na přenositelnost údajů, podat stížnost u dozorového úřadu, na informace ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování, být informován v případě porušení zabezpečení osobních údajů, odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.

Podrobně jsou Vaše práva popsána v Nařízení EU 2016/679 (GDPR).

Svá práva můžete kdykoliv uplatnit zasláním požadavku na e-mailovou adresu dermatoskopie@seznam.cz.